گالری تصاویر


فروشگاه پارس لند شیراز
www.ssana.ir
پیکر بندی سرور ها
فروشگاه پارس لند شیراز
www.ssana.ir
نصب و آماده سازی سرور ها
ساناپردازآروند شیراز
www.ssana.ir
دفتر شرکت
فروشگاه یزرگ سروش شیراز
www.ssana.ir
عملیات پسیو در اتاق سرور

فروشگاه سروش شیراز
www.ssana.ir
دیزاین رک و طراحی اتاق سرور
فروشگاه پارس لند شیراز
www.ssana.ir
نصب سیستم های امنیتی
فروشگاه پارس لند شیراز
www.ssana.ir
خرید و تحویل تجهیزات شبکه و وویپ
فروشگاه یزرگ سروش شیراز
www.ssana.ir
آرایش رک اتاق سرور

شرکت ایرتویوتا بندرعباس
www.ssana.ir
پشتیبانی تجهیزات شبکه
دفتر شرکت
www.ssana.ir
دفتر شرکت
فروشگاه سروش شیراز
www.ssana.ir
دیزاین رک اتاق سرور
فروشگاه یزرگ پارس لند شیراز
www.ssana.ir
مرتب سازی رک ها

فروشگاه پارس لند شیراز
www.ssana.ir
کانفیگ روتر ها و سوییچ ها
فروشگاه پارس لند شیراز
www.ssana.ir
راه اندازی سرور وویپ
فروشگاه پارس لند شیراز
www.ssana.ir
راه اندازی اتاق سرور
شرکت ایرتویوتا بندرعباس
www.ssana.ir
راه اندازی و پشتیبانی اتاق سرور